สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเจตปรียา  วงศ์วิไลพิสิฐ
 
1. นางสาวจุรีมาศ  พรมวิจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงฐิติมา  ภูทางนา
2. เด็กหญิงมีนา  พนมเวช
3. เด็กหญิงอัยริสา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวสุดธิดา  ใจตรง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 55.6 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพรพิมุก  บุญญาสันติ
2. เด็กหญิงอริสา  ม่วงนิยม
3. เด็กหญิงเกศสุดา  ทำเนาว์
 
1. นางสายใจ  มะยมหิน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนราธิป  วงศ์วิไลพิสิฐ
 
1. นางสาวสุดธิดา  ใจตรง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ใหม่พรหมมา
 
1. นางสาวทิตติยา  ฤทธิ์โต
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายสุทัศน์  แขรัตน์
 
1. นางสาวทิตติยา  ฤทธิ์โต
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอิทธิศักดิ์  กิมทอง
 
1. นางอรพิน  งาเนียม