สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บินรวดเร็ว
 
1. นางสาวรุจี  ใยยั่งยืน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริยาพร  เรืองฤทธิ์
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิราพัชร  รวงผึ้ง
 
1. นางสาววริฏฐา  ศิริธงชัยกุล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กิมทอง
2. เด็กหญิงนันทิพร  เณรอ่ำ
3. เด็กหญิงภูมี  ศรีประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุภัสสร  นันทนาประกาย
5. เด็กหญิงอรนภา  สกุลพราหมณ์
6. เด็กหญิงเพชรงาม  เหลืองอ่อน
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์