สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ครองชนม์
 
1. นางสาวจุรีมาศ  พรมวิจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสายธาร  โทสิงห์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เชื้อวงค์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางสาวจุรีมาศ  พรมวิจิตร
2. นางสาวกชพรรณ  วงศ์หาญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  เชียงเจริญ
2. เด็กหญิงพรธิดา  แววมะบุตร
3. เด็กหญิงรุจิษยา  มัติโก
 
1. นางสาวจณิชญา  ศิริปุณย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุดชาลักษณ์  ฟุ้งโล้
 
1. นางสาวรุจี  ใยยั่งยืน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรกมล  เกิดสวัสดิ์
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายธนวัฒน์  รอดเกิด
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริสรา  ใจเย็น
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  นิยม
 
1. นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติคุณ  สุยะเหล็ก
 
1. นางสาววริฏฐา  ศิริธงชัยกุล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายชุติพนธ์  ปาลแดน
2. เด็กหญิงณัฐชยา  วิวาสุข
3. เด็กชายตรีเมศ  เดวีเลาะห์
4. เด็กชายธนโชติ  วรรณวิสิทธิ์
5. เด็กชายปัญญาวุธ  สละแดง
6. เด็กชายศุภณัฏ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุดธิดา  ใจตรง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองแพง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงศ์วิไลพิสิฐ
3. เด็กหญิงนภาพร  เหลืองอ่อน
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงศ์วิไลพิสิฐ
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  ธาราดล
6. เด็กหญิงสิริขวัญ  คูเอิน
 
1. นางพเยาว์  พุ่มพระคุณ
2. นางสาวแสงอรุณ  ชิวปรีชา
3. นางจินตนา  นิลวัตร
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คล้ายแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  บัวผัน
3. เด็กหญิงปูแป้ง  เล่าเปลี่ยน
4. เด็กหญิงมัณฑนา  กำแหง
5. เด็กหญิงมุฑิตา  มัติโก
6. เด็กหญิงอิสราภร  ระเบียบ
 
1. นางพเยาว์  พุ่มพระคุณ
2. นางสาวแสงอรุณ  ชิวปรีชา
3. นางลัดดา  ยศยิ่งยง
 
13 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มูลจันทร์
2. เด็กหญิงภินิสา  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงสุชาดา  อินทวิมล
 
1. นางเจียมใจ  จุมณี
2. นางสาวศุภสุตา  รินปาน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุสุมา  สุวมิน
2. เด็กชายพงศธร  วีระวงค์
3. เด็กหญิงอภัสรดา  นิยม
 
1. นางสาวศุภสุตา  รินปาน
2. นางเจียมใจ  จุมณี
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชีวาพร  ปาลแดน
2. เด็กชายศิริโรจน์  ศิริเจริญ
3. เด็กชายสุธิพงษ์  จิตสวัสดิ์
 
1. นางสาวทิตติยา  ฤทธิ์โต
2. นางสาวรุจี  ใยยั่งยืน
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 6 1. เด็กชายกฤติเดช  สารบรรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์อุดร
3. เด็กหญิงจันนา  เจม
 
1. นางลัดดา  ยศยิ่งยง
2. นางสาวแสงอรุณ  ชิวปรีชา