สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุรินทร์
 
1. นางสายใจ  ภรประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรรณิดา  รักษาทรัพย์
 
1. นางวารี  พันธุ์สิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายเรวัต  ดุลนิมิตร์
 
1. นางวารี  พันธุ์สิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยะอนันต์
 
1. นางวารี  พันธุ์สิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกรวิภา  วงค์กำภู
 
1. นางสาววิจัย  ดิษฐศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดุลยสิทธิ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จาบกุล
3. เด็กหญิงมณทิษา  ปราบภัย
 
1. นางปิยฉัตร  ยอดตระกูลชัย
2. นางสาวชัชฐาณัฐ  พงษ์พันธุ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิตา  พรวงษา
2. เด็กหญิงทอฝัน  วงศ์กำภู
3. เด็กหญิงภัทราพร  ทิพวรรณ
 
1. นางปิยฉัตร  ยอดตระกูลชัย
2. นางสาวขวัญเรือน  มันทสูตร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตธนา  วงค์กำภู
2. เด็กหญิงประพิมพ์พรรณ  สีสง่า
3. เด็กหญิงภาวินี  แก้วคำ
 
1. นางปิยฉัตร  ยอดตระกูลชัย
2. นางสาวขวัญเรือน  มันทสูตร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.25 ทอง 4 1. เด็กชายนราธิป  นัทธพงค์ไชย
 
1. นางบุญทิวา  ทองชูศักดิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัทยา  พะวงษ์
2. เด็กชายเกริกชัย  บุญพยุง
 
1. นางนิจพร  เสนฉิม
2. นางสาววิจัย  ดิษฐศรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายจักราทิตย์  ตันชุน
2. เด็กหญิงจันทิมา  ชำนิเวสสะงศ์
 
1. นางนิจพร  เสนฉิม
2. นางสาววิจัย  ดิษฐศรี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงประพิมพ์พรรณ  สีสง่า
2. เด็กชายวีรภัทร  ทิพวัน
 
1. นางนิจพร  เสนฉิม
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายคุณากร  นพชัย
2. เด็กชายสรัล  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสุคนธา  ภุคุกะ
2. นางวารี  พันธุ์สิน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  สิงห์โต
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พินิจค้า
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
2. นางสายใจ  ภรประเสริฐ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  ดุลยสิทธิ์
2. เด็กหญิงพัชรา  แก้วคำ
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
2. นางสุคนธา  ภุคุกะ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เสากระโชก
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เสากระโชก
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พานแก้ว
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุมิตตา  คนคิด
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสร้อยทอง  คนคิด
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เสากระโชก
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุมิตตา  คนคิด
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิตาพร  วงษา
2. เด็กหญิงทอฝัน  วงศ์กำภู
 
1. นายกานตพงศ์  เฉลิมพลโยธิน
2. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 16 1. เด็กชายรัชพล  พิทักษ์ถาวร
2. เด็กชายวาทิต  ทุ่งสินธ์ุ
3. เด็กชายวีระพงษ์  วงสุโพธิ์
4. เด็กชายศักดิ์ดา  ดาวเรือง
5. เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่อุ่น
6. เด็กชายเจริญชัย  เฉลิมชนม์
 
1. นางพเยาว์  อยู่นอน
2. นางภัสจิรา  จำปาไชย
3. นางนิจพร  เสนฉิม
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐชยา  โคมุด
2. เด็กหญิงปรางทอง  ขุนสกล
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  วงค์ษา
 
1. นางสุคนธา  ภุคุกะ
2. นางวารี  พันธุ์สิน
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุลักษณ์  วงค์กำภู
2. เด็กหญิงวรรณนภา  สุดชาวงค์
3. เด็กหญิงศิริพร  ทิพวรรณ
 
1. นางจงรัก  สีเหลือง
2. นางขวัญจิตต์  จิรดำรงกุล
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.25 ทอง 5 1. เด็กชายฉัตรมงคล  แก้วคำ
2. เด็กชายธนพล  ศิริคง
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  แก้วคำ
 
1. นางจงรัก  สีเหลือง
2. นางขวัญจิตต์  จิรดำรงกุล
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76.3 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  จาบกุล
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  เสากระโชก
3. เด็กหญิงปทิตตา  โฉมศรี
4. เด็กหญิงปรางทิพย์  ขุนสกล
5. เด็กหญิงปาริชาติ  จาบกุล
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ดุษดี
 
1. นางขวัญจิตต์  จิรดำรงกุล
2. นางจงรัก  สีเหลือง
3. นางสาวชัชฐาณัฐ  พงษ์พันธุ์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  ทิพวรรณ
2. เด็กชายชาคริต  ใหม่อินทร์
3. เด็กหญิงยุวเรศ  ทองสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงรักษิณา  อุ่นแก้ว
5. เด็กหญิงอนัญญา  ประยูรพงษ์
6. เด็กหญิงอริศราภรณ์  ศรืเมือง
 
1. นางขวัญจิตต์  จิรดำรงกุล
2. นางจงรัก  สีเหลือง