สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุรินทร์
 
1. นางสายใจ  ภรประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรรณิดา  รักษาทรัพย์
 
1. นางวารี  พันธุ์สิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายเรวัต  ดุลนิมิตร์
 
1. นางวารี  พันธุ์สิน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิตา  พรวงษา
2. เด็กหญิงทอฝัน  วงศ์กำภู
3. เด็กหญิงภัทราพร  ทิพวรรณ
 
1. นางปิยฉัตร  ยอดตระกูลชัย
2. นางสาวขวัญเรือน  มันทสูตร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงประพิมพ์พรรณ  สีสง่า
2. เด็กชายวีรภัทร  ทิพวัน
 
1. นางนิจพร  เสนฉิม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  สิงห์โต
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พินิจค้า
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
2. นางสายใจ  ภรประเสริฐ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เสากระโชก
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 16 1. เด็กชายรัชพล  พิทักษ์ถาวร
2. เด็กชายวาทิต  ทุ่งสินธ์ุ
3. เด็กชายวีระพงษ์  วงสุโพธิ์
4. เด็กชายศักดิ์ดา  ดาวเรือง
5. เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่อุ่น
6. เด็กชายเจริญชัย  เฉลิมชนม์
 
1. นางพเยาว์  อยู่นอน
2. นางภัสจิรา  จำปาไชย
3. นางนิจพร  เสนฉิม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐชยา  โคมุด
2. เด็กหญิงปรางทอง  ขุนสกล
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  วงค์ษา
 
1. นางสุคนธา  ภุคุกะ
2. นางวารี  พันธุ์สิน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76.3 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  จาบกุล
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  เสากระโชก
3. เด็กหญิงปทิตตา  โฉมศรี
4. เด็กหญิงปรางทิพย์  ขุนสกล
5. เด็กหญิงปาริชาติ  จาบกุล
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ดุษดี
 
1. นางขวัญจิตต์  จิรดำรงกุล
2. นางจงรัก  สีเหลือง
3. นางสาวชัชฐาณัฐ  พงษ์พันธุ์