สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตธนา  วงค์กำภู
2. เด็กหญิงประพิมพ์พรรณ  สีสง่า
3. เด็กหญิงภาวินี  แก้วคำ
 
1. นางปิยฉัตร  ยอดตระกูลชัย
2. นางสาวขวัญเรือน  มันทสูตร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.25 ทอง 4 1. เด็กชายนราธิป  นัทธพงค์ไชย
 
1. นางบุญทิวา  ทองชูศักดิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัทยา  พะวงษ์
2. เด็กชายเกริกชัย  บุญพยุง
 
1. นางนิจพร  เสนฉิม
2. นางสาววิจัย  ดิษฐศรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  ดุลยสิทธิ์
2. เด็กหญิงพัชรา  แก้วคำ
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
2. นางสุคนธา  ภุคุกะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เสากระโชก
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เสากระโชก
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พานแก้ว
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุมิตตา  คนคิด
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสร้อยทอง  คนคิด
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุมิตตา  คนคิด
 
1. นางนภัสญาณ์  เฉลิมพลโยธิน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุลักษณ์  วงค์กำภู
2. เด็กหญิงวรรณนภา  สุดชาวงค์
3. เด็กหญิงศิริพร  ทิพวรรณ
 
1. นางจงรัก  สีเหลือง
2. นางขวัญจิตต์  จิรดำรงกุล
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.25 ทอง 5 1. เด็กชายฉัตรมงคล  แก้วคำ
2. เด็กชายธนพล  ศิริคง
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  แก้วคำ
 
1. นางจงรัก  สีเหลือง
2. นางขวัญจิตต์  จิรดำรงกุล
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  ทิพวรรณ
2. เด็กชายชาคริต  ใหม่อินทร์
3. เด็กหญิงยุวเรศ  ทองสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงรักษิณา  อุ่นแก้ว
5. เด็กหญิงอนัญญา  ประยูรพงษ์
6. เด็กหญิงอริศราภรณ์  ศรืเมือง
 
1. นางขวัญจิตต์  จิรดำรงกุล
2. นางจงรัก  สีเหลือง