สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรินทร  อินทะชัย
 
1. นางธนญา  พุทธรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เพิ่มพงษ์พิพัฒน์
 
1. นางธนญา  พุทธรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายธัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสิปรางค์  แก้วอุทัย
 
1. นางธนญา  พุทธรักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปฏิภาณ  คะเสนา
 
1. นางฉันทนา  เกียรติสถิตกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เพ็งพรม
 
1. นางพัชรี  ไกรรอด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงดวงกมล  คะเสนา
 
1. นางฉันทนา  เกียรติสถิตกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายธนธัส  มูลนอก
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ไชยศรีรักษ์
 
1. นางอรรทวี  สีละสัมปันโน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินเจริญ
2. เด็กหญิงแพรวา  รัศมี
 
1. นางพัชรี  ไกรรอด
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงปณิดา  นันทวัฒน์
 
1. นางสาวกิติมา  ดรฮี้
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล  จันทรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณิชา  สุริยะชัย
 
1. นางเนตรนภา  ลาดประโคน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงชญานี  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  โนนทิง
3. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทร์อินทร์
 
1. นางวีระจิตร  เหล่าสิงห์
2. นางเนาวรัตน์  คำมิตร
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ดวงสิน
2. เด็กหญิงนิชามนต์  มนทบ
3. เด็กหญิงสิปรางค์  แก้วอุทัย
 
1. นางบุษยา  พรมพิทักษ์
2. นางสาวอมรวรรณ  แสงสว่าง