สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูงามโนนสะอาด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุชาดี  สลางสิงห์
 
1. นางสาวขวัญจิตร   สลางสิงห์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนวัฒน์   จันทร์ทรัพย์กา
2. เด็กชายสรวิศ  เคลือบคณโฑ
 
1. นายนัฐพงษ์   คำสิงห์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 85.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยรัตน์   รู้ทางการ
2. เด็กชายเอกราช  นิลเนตร
 
1. นายสำราญ   นิลเนตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.03 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจิราวัฒน์   โสปัญหาริ
2. เด็กชายธนโชติ  บุตรทอง
 
1. นายสำราญ   นิลเนตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายจิรภัทร   ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายภูวดล  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวยุภาพร   กุลบุญญา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   โม้ดา
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  นันต๊ะเสน
 
1. นางสาวนารินทร์   ชาญสูงเนิน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา   พัดทาน
2. เด็กชายณัฐกิจ   ถนอมพวก
3. เด็กหญิงณิชานันท์  อินอยู่
 
1. นางอุไรภรณ์   ช่างดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 8 1. เด็กชายสุทธิภัทร   ลักขษร
 
1. นางละอองเดือน  เหล่าธรรม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ลักขษร
 
1. นางละอองเดือน  เหล่าธรรม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ลักขษร
 
1. นายประชา   คำพรม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายมนัสพงศ์   วงศ์พานิช
 
1. นางละอองเดือน  เหล่าธรรม
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงชัญญพร  สอนนำ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   บุญเกิด
3. เด็กหญิงสุทินา  สมอุ่มจารย์
 
1. นางสมหมาย  เพ็ชรรัตน์