สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูงามโนนสะอาด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 85.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยรัตน์   รู้ทางการ
2. เด็กชายเอกราช  นิลเนตร
 
1. นายสำราญ   นิลเนตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายจิรภัทร   ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายภูวดล  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวยุภาพร   กุลบุญญา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   โม้ดา
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  นันต๊ะเสน
 
1. นางสาวนารินทร์   ชาญสูงเนิน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา   พัดทาน
2. เด็กชายณัฐกิจ   ถนอมพวก
3. เด็กหญิงณิชานันท์  อินอยู่
 
1. นางอุไรภรณ์   ช่างดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ลักขษร
 
1. นางละอองเดือน  เหล่าธรรม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ลักขษร
 
1. นายประชา   คำพรม
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงชัญญพร  สอนนำ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   บุญเกิด
3. เด็กหญิงสุทินา  สมอุ่มจารย์
 
1. นางสมหมาย  เพ็ชรรัตน์