สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฐิติกานต์   ศฤงคาร
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คำวีระ
3. เด็กหญิงวนิดา  สุรินทร์ราช
 
1. นางสาวพักตร์นภา   เทพแสง
2. นางหัตถยา   อิทธิคม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์   คำสิงห์
2. เด็กหญิงวินิทรา   สะใบ
3. เด็กชายศุภสิน   พังไกล
 
1. นายชัยนันท์   ยะคะเรศ
2. นางพรพรรณ   พืชพรม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุวลักษณ์   แบขุนทด
2. เด็กหญิงอริยา  ราษฎรดี
 
1. นายชัยนันท์  ยะคะเรศ
2. นางสาวพรพรรณ   พืชพรม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติพงศ์   เชิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมชินา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ตาทิพย์
4. เด็กชายพล   จุลกูล
5. เด็กหญิงอรอนงค์   สุคัญธารุณ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   สุณาวงค์
2. นางสาวศรีสุดา  ประชุมพันธุ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายพีรณัฐ   แย้มวิทยา
2. เด็กชายไพณรงค์   จันศิริ
 
1. นางสาวพรพรรณ   พืชพรม
2. นางหัตถยา   อิทธิคม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภนทรรษ  เพ็ชรดี
2. เด็กชายธนะชัย   วันนุวาท
3. เด็กชายพีระพล   เกตุสุวรรณ์
4. เด็กชายภานุวัฒน์   วงษ์ศิลา
5. เด็กหญิงสุุชาดา  ชาญกาล
6. เด็กชายเตชสิทธิ์   ทิพรัตน์ทัศไนย
 
1. นางสาวพรพรรณ   พืชพรม
2. นางประทุม   อิทธิคม
3. นางหัตยา  อิทธิคม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายนันทวัฒน์   พูลผล
2. เด็กชายประพจน์  พูลผล
3. เด็กชายพัชร   บุตรเพ็ชร
4. เด็กชายศิริชัย   วันนุวาท
5. เด็กชายสุวัฒน์   นพตากูล
6. เด็กชายอนุวัฒน์  แพน้อย
 
1. นายชัยนันท์   ยะคะเรศ
2. นางสาวปิยะรัตน์   พุกภิญโญ
3. นางหัตถยา   อิทธิคม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายนันท์มนัส   จันทน์เนื้อไม้
2. เด็กชายไพอนันต์   จันศิริ
 
1. นางสาวพรพรรณ   พืชพรม
2. นางหัตถยา   อิทธิคม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธัญชนก   นันทสูรย์
2. เด็กชายปุณยวีร์   ยะคะเรศ
3. เด็กชายรัชชานนท์   ดิษฐ์อำไพ
 
1. นางหัตถยา   อิทธิคม
2. นางแพรวรัตน์   นาคะ
 
10 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายฐิติพงศ์   เชิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สุคัญธารุณ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สุณาวงค์
2. นางสาวศรีสุดา   ประชุมพันธุ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แซ่ซิ้ม
2. เด็กชายนิรวัฒน์   คะสุระ
3. เด็กหญิงอริยา   ราษฎรดี
 
1. นายชัยนันท์   ยะคะเรศ
2. นางหัตถยา   อิทธิคม
 
12 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิจวิภาวรรณ   เข็มรุ่ง
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์   สังขนาด
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยะคะเรศ
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์   แพสัมฤทธิ์
2. นางสาวพักตร์นภา   เทพแสง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกฤติยานี  โสมนาค
2. เด็กหญิงทิพานัน   สุริยมาศ
3. เด็กชายอภินัทธิ์  ตันเจริญ
 
1. นางแพรวรัตน์  นาคะ
2. นางหัตถยา   อิทธิคม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   พงประเสริฐ
2. เด็กชายปกรณ์   แซ่ตุ๊
3. เด็กหญิงอนัญญา   เชื้อหอม
 
1. นางหัตถยา   อิทธิคม
2. นางแพรวรัตน์   นาคะ