สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภนทรรษ  เพ็ชรดี
2. เด็กชายธนะชัย   วันนุวาท
3. เด็กชายพีระพล   เกตุสุวรรณ์
4. เด็กชายภานุวัฒน์   วงษ์ศิลา
5. เด็กหญิงสุุชาดา  ชาญกาล
6. เด็กชายเตชสิทธิ์   ทิพรัตน์ทัศไนย
 
1. นางสาวพรพรรณ   พืชพรม
2. นางประทุม   อิทธิคม
3. นางหัตยา  อิทธิคม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายนันท์มนัส   จันทน์เนื้อไม้
2. เด็กชายไพอนันต์   จันศิริ
 
1. นางสาวพรพรรณ   พืชพรม
2. นางหัตถยา   อิทธิคม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แซ่ซิ้ม
2. เด็กชายนิรวัฒน์   คะสุระ
3. เด็กหญิงอริยา   ราษฎรดี
 
1. นายชัยนันท์   ยะคะเรศ
2. นางหัตถยา   อิทธิคม
 
4 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิจวิภาวรรณ   เข็มรุ่ง
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์   สังขนาด
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยะคะเรศ
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์   แพสัมฤทธิ์
2. นางสาวพักตร์นภา   เทพแสง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกฤติยานี  โสมนาค
2. เด็กหญิงทิพานัน   สุริยมาศ
3. เด็กชายอภินัทธิ์  ตันเจริญ
 
1. นางแพรวรัตน์  นาคะ
2. นางหัตถยา   อิทธิคม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   พงประเสริฐ
2. เด็กชายปกรณ์   แซ่ตุ๊
3. เด็กหญิงอนัญญา   เชื้อหอม
 
1. นางหัตถยา   อิทธิคม
2. นางแพรวรัตน์   นาคะ