สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายเบ้น   แสงแก้ว
 
1. นางสาวถวิล  ถนอมพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริฤทัย  มลศิลป์
 
1. นางสาวถวิล  ถนอมพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แสงใสแก้ว
 
1. นางสาวถวิล  ถนอมพันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงตองขวัญ  พงษ์มณี
 
1. นางสาวจิตรสุภาพร  มาตพันนา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พลศรี
 
1. นางสาวจิตรสุภาพร  มาตพันนา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงจูฬปิยา  เจริญศรี
 
1. นางสาวจิตรสุภาพร  มาตพันนา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงวาสิตา  สำราญสุข
 
1. นางสาวจิตรสุภาพร  มาตพันนา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายฉัตร  พุ่มมณี
2. เด็กหญิงนุช  ปวง
 
1. นางพรทิพย์  ประทุมเทศ
2. นางสาวถวิล  ถนอมพันธ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยาโรส  แซ่โก
2. เด็กหญิงเนตร  ปวง
 
1. นางพรทิพย์  ประทุมเทศ
2. นางสาวจิตรสุภาพร  มาตพันนา