สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริฤทัย  มลศิลป์
 
1. นางสาวถวิล  ถนอมพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงตองขวัญ  พงษ์มณี
 
1. นางสาวจิตรสุภาพร  มาตพันนา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พลศรี
 
1. นางสาวจิตรสุภาพร  มาตพันนา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงจูฬปิยา  เจริญศรี
 
1. นางสาวจิตรสุภาพร  มาตพันนา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายฉัตร  พุ่มมณี
2. เด็กหญิงนุช  ปวง
 
1. นางพรทิพย์  ประทุมเทศ
2. นางสาวถวิล  ถนอมพันธ์