สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันยรัตย์  ปางเดิม
2. เด็กหญิงวัทนวิภา  แสนกล้า
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลเดชา
 
1. นางสาวโสดาพรรณ  จันทสิทธิ์
2. นางนิตยา  เสาร์ทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรธร  ภู่ทอง
2. เด็กชายไพบูลย์  พรหมรินท์
 
1. นายสัตยากร  ถานะวัตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงชุลิตา  แสวงสุข
2. เด็กหญิงณัฐชยา  กาละพัฒน์
3. เด็กหญิงนันธนพร  พยัคเมฆ
4. เด็กชายรัชพล  แก้วปัญญา
5. เด็กหญิงสุชัญญา  ตระการจันทร์
 
1. นางสาวสาวิตรี  โสภาไฮ
2. นางสาวพิชญาอร  สังข์สกุล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ถะเกิงสุข
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นะรัยรัมย์
3. เด็กหญิงปภัสรา  หนองหว้า
4. เด็กหญิงสิรินญา  วงคง
5. เด็กชายอภิวัฒน์  เจริญศิริ
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จงกล
7. เด็กหญิงโสภิตา  คำประเสริฐ
 
1. นายอนุรัตน์  จันทะเกิด
2. นายปกรณ์  ปกิรณะ
3. นายฉัตรชัย  เรืองศรี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  คุ้มคง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  คำประเสริฐ
 
1. นายปกรณ์  ปกิรณะ
2. นายอนุรัตน์  จันทะเกิด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรทัย  สืบเทพ
 
1. นายธีร  ทองประกอบ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวริทธิ์  จันทร์รอน
 
1. นายธีร  ทองประกอบ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายคมน์ศักดิ์  พาสัย
2. เด็กชายชยางกูร  กล่ำศรี
3. เด็กชายณัฐดนัย  จินดารัมย์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  โฉมหน้า
5. เด็กชายธนวัฒน์  ยอดรัก
6. เด็กหญิงพิรยา  สวัสดี
 
1. นายอนุรัตน์  จันทะเกิด
2. นายฉัตรชัย  เรืองศรี
3. นายรัชพงศ์  ฤาชา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายภานุเดช  เสาวดาล
2. เด็กชายวรเมธ  พรมแดง
3. เด็กชายสิทธิประทาน  พิมพ์ทอง
 
1. นายอนุรัตน์  จันทะเกิด
2. นายรัชพงศ์  ฤาชา
 
10 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปทุมพร  คำจุมพล
2. เด็กหญิงวรรณษา  บุญเรืองจักร
3. เด็กหญิงศศินิภา  นามวิเศษ
 
1. นายพงศภัค  กำมะเลศ
2. นางจารุวรรณ  วงษ์คำ
 
11 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงช่อผกา  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองแกมแก้ว
3. เด็กหญิงศิอาภา  พยัคเมฆ
 
1. นางนิตยา  เสาร์ทอง
2. นางอมรรัตน์  ศิริเวช
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงรินรดา  สำรวมจิต
2. เด็กหญิงอารยา  นินึกรัมย์
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ผ่องแผ้ว
 
1. นายอิสราวุฒิ  สุวรรณรัตน์
2. นางนิตยา  เสาร์ทอง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงนนท์รณี  เผ่าผึ้ง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วาปิทะ
3. เด็กหญิงอริสา  สุขศานต์
 
1. นายอิสราวุฒิ  สุวรรณรัตน์
2. นางโสดาพรรณ  จันทสิทธิ์