สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกชกร  งามขำ
 
1. นางนิลวรรณ  หงส์สุวัฒน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงรัตนมน  ฟากวิลัย
 
1. นางนิลวรรณ  หงส์สุวัฒน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวชิราพร  มาตสาลี
 
1. นางนิลวรรณ  หงส์สุวัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศักดิ์สวัสดิกุล
 
1. นายอำนาจ  เจริญศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพิสิฏฐ์พล  เรืองศรีโชคทวี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชินศรี
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  พนารินทร์
 
1. นางรัตน์เกล้า  ใจภักดี
2. นายศักรินทร์  สุขมาก