สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงพรพนา  คำกอง
 
1. นางพวงเพ็ญ  แพน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดิษกุล
 
1. นางกาญจรีย์  ฤทธิเดชโยธิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิภัทร  จำปาศรี
 
1. นางสาววรรณรัตน์  ชูฤทธิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เนียรภาค
2. เด็กชายรัชชานนท์  สัจจะบันดาลใจ
 
1. นางรัตนา  มุ่งหมาย
2. นางสุดาภรณ์  ประดิษฐ์ถาวร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรพนิตา  สุจริตใจธรรม
2. เด็กชายสุทธิราช  พรหมจรรย์
 
1. นางรัตนา  มุ่งหมาย
2. นางสุดาภรณ์  ประดิษฐ์ถาวร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุขเกษม
2. เด็กหญิงแก้วตา  ตัญญะสิทธิ์
 
1. นายจีรพันธ์  สมคิด
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  หวลถึง