สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปกครอง  ละม้าย
2. เด็กชายภูวดล  คงเจริญ
 
1. นางสาววรรณรัตน์  ชูฤทธิ์
2. นายอำนาจ  เจริญศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพงษ์  กิตติพันธ์
2. เด็กชายวโรดม  แจ่มศรี
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทาพูน
 
1. นางสาวนริศร  พลอยขำ
2. นางรัตน์เกล้า  ใจภักดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงนรมน  ตะเจริญ
 
1. นางอาภรณ์  ศรีวันทนา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  โอวาทปฏิมากร
2. เด็กชายชัชพงษ์  รุ่งสว่าง
3. เด็กชายณัฐพล  เม่งครื้น
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เหลาทอง
5. เด็กชายธนกฤษฎ์  บุญปลอด
6. เด็กชายธีรภัทร์  ศักดิ์สวัสดิกุล
7. เด็กหญิงนพรัตน์  ตันฮะเส็ง
8. เด็กชายปวริต  สมบูรณ์เจริญ
9. เด็กชายปิยะศักดิ์  หรรษา
10. เด็กหญิงพรชนิตกา  เอี๊ยบฮวย
11. เด็กหญิงพรทิพย์  เพียรพิจิตร
12. เด็กหญิงพรเพ็ญ  หมายซ่อนกลาง
13. เด็กหญิงพิชญา  ใหม่หะลา
14. เด็กหญิงพิยดา  ศรีสุพล
15. เด็กชายภาคิน  รอดพิทักษ์
16. เด็กชายภูวดล  คงเจริญ
17. เด็กชายวรกิต  จิ๋วตะคุ
18. เด็กหญิงวรัญญา  อินทร์น้อย
19. เด็กชายวีรภัทร  ทัพเจริญ
20. เด็กหญิงศศิธร  เอี๊ยบฮวย
21. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สายนต์
22. เด็กชายศุภกิจ  วงค์ใหญ่
23. เด็กชายสาริน  ซิ้มเจริญ
24. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทาพูน
25. เด็กชายสุทธิราช  พรหมจรรย์
26. เด็กหญิงสุธิดา  ชโรธร
27. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วงา
28. เด็กหญิงสุพรรษา  มิตกัลยา
29. เด็กหญิงสุพรรษา  สุมิรัตนะ
30. เด็กหญิงสุพัฒฌา  กองทอง
31. เด็กหญิงสุภารัตน์  ทรัพย์สกุลผล
32. เด็กชายสุริยนต์  คำนะดี
33. เด็กชายอธิชัย  สราภัค
34. เด็กหญิงอลิษา  กิจนุกุล
35. เด็กชายเจษฎาพร  พันสลาบขวา
36. เด็กหญิงเปรมฤดี  ผ่องศรี
37. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฟากวิลัย
38. เด็กชายโกมินทร์  เนตรพิภพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  หวลถึง
2. นางสาวจิราภา  เข็มมลฑา
3. นายจีรพันธ์  สมคิด
4. นายจีรายุทธ  ยศเกตุ
5. นางสาวนริศร  พลอยขำ
6. นางสาววรรณวิสา  การงาน
7. นายสกล  ไพรบึง
8. นายอำนาจ  เจริญศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มิตกัลยา
 
1. นายสกล  ไพรบึง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฑิฆัมพล  พรหมวิริยะกุล
2. เด็กหญิงนริศา  เลิศวัฒนพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  หวลถึง
2. นายสุริโย  จุลมณฑล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายชยุต  หอมชื่น
2. เด็กชายธีรภัทร  วิหกเหิน
3. เด็กหญิงประภาแก้ว  แก้วเก้า
 
1. นายจีรพันธ์  สมคิด
2. นายสุริโย  จุลมณฑล