สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สืบจันทร์
 
1. นายสุกิจ  บุญขาว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  มุกดา
2. เด็กชายสิงหา  สืบจันทร์
 
1. นายมานิตย์ไว   สีประสงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงมนัสวี  ฤทธิขันธ์
 
1. นางสาวคุณัญญา   ถะเกิงสุข
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 61.33 ทองแดง 17 1. เด็กชายสุกฤษฏฺ์  พิศาลสาสน์
 
1. นายสุกิจ  บุญขาว
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จ๋ายเจริญ
2. เด็กหญิงมนชญา  เพ็ชรคง
3. เด็กหญิงศิริญากร  ชายดี
 
1. นางสาวคุณัญญา   ถะเกิงสุข
2. นายกรภัทร  พรประเสริฐ