สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุตรให้
 
1. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ดุษดี
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ตะระวิสิต
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สุดจิตร์
 
1. นางงามนิจ  เกิดขาว
2. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เทพสาตรา
2. เด็กหญิงอนุสรา  วงค์กำภู
 
1. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
2. นางงามนิจ  เกิดขาว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ช้างดี
 
1. นางงามนิจ  เกิดขาว
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุรพร  แสงจันทร์
2. เด็กชายวุฒิชัย  พงษ์จรูญ
3. เด็กชายสิรภัทร  วินิจกุล
 
1. นางสาวรื่นจิต  พัฒนยินดี
2. นายสำราญ  ทวีชาติ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายฐาปกรณ์  โสวรรณะ
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  สุขเจริญ
 
1. นายสำราญ  ทวีชาติ
2. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  พงษ์จรูญ
 
1. นางงามนิจ  เกิดขาว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐนันท์  ชาลี
 
1. นายสำราญ  ทวีชาติ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  คชวรรณ์
2. เด็กชายเศวตโชติ  เข็มศิริ
 
1. นายสำราญ  ทวีชาติ
2. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปิ่นกุล
2. เด็กหญิงภคพร  เทียนถาวร
3. เด็กหญิงเนวาดี  จิระประพัน
 
1. นางสาวปัทมพร  พงษ์เพชร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงวาสนา  กระแสโสม
 
1. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กิจจิรเฉลิม
 
1. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวรรณโคตร
2. เด็กชายวรพงศ์  กล่ำแพ
 
1. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา
2. นางสาวศิลามณี  วงค์หิรัญ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศรีสุข
2. เด็กชายภาณุภัทร  เข็มประดับ
 
1. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา
2. นายสำราญ  ทวีชาติ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เอี่ยมเอม
 
1. นางสาวณัฏฐ์รดา  อภิโชคจิราวัฒน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงกนกพร  เข็มศิริ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เข็มศิริ
 
1. นางยุพิน  อินทไทร
2. นางสาวรื่นจิต  พัฒนยินดี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัลยา  พิญโย
2. เด็กชายฐิติพันธ์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงแดน  เฮือ
 
1. นางยุพิน  อินทไทร
2. นางสาวณัฏฐ์รดา  อภิโชคจิราวัฒน์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนินาถ  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฏกาญจน์  ตะเภาทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมสีนวล
4. เด็กชายปวริศร์  มาลิลี
5. เด็กชายพงศกร  นพดวง
6. เด็กหญิงพิชญา  อินทสร
7. เด็กชายวุฒิวากรณ์  พยุงวงค์
8. เด็กหญิงศตกมลวรรณ  กุลากูล
9. เด็กชายสรภพ  เทียนถาวร
10. เด็กชายอนุพงษ์  มณฑาทิพย์
 
1. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
2. นางงามนิจ  เกิดขาว
3. นายกมล  วุ่นหนู
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงลลิตา  สุนชัย
 
1. นางสาวณัฏฐ์รดา  อภิโชคจิราวัฒน์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายปุณฑวัฒน์  ชุ่มฉาย
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  บุญเมฆ
 
1. นางสาวณัฏฐ์รดา  อภิโชคจิราวัฒน์
2. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กชายชนากรณ์  คันโท
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หินอ่อน
3. เด็กชายธวัชชัย  ใหม่พุมมา
4. เด็กชายภาณุ  ปู่เกตแก้ว
5. เด็กหญิงลักขณา  บุตรดีวงษ์
6. เด็กชายอโณทัย  เสาวกุล
 
1. นายดำรงค์  ถึงดี
2. นางงามนิจ  เกิดขาว
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายศิวกร  พันธุ์ศรี
2. เด็กชายสุภฤษฎิ์  แก้วกูล
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ภาคพรม
4. เด็กชายสุรศักดิ์  กลัดเจริญ
5. เด็กชายอนุชิต  น้อยใส
6. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  บัวงาม
 
1. นางยุพิน  อินทไทร
2. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายฐาปกรณ์  บุญเกิด
2. เด็กชายนิติภณ  นาคศรี
 
1. นางสาวรื่นจิต  พัฒนยินดี
2. นายสำราญ  ทวีชาติ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนนวน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แดงกูล
 
1. นางสาวรื่นจิต  พัฒนยินดี
2. นายสำราญ  ทวีชาติ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  นพฤทธิ์
2. เด็กหญิงบุลภรณ์  การัมย์
3. เด็กหญิงวรินธร  ศรีวงษา
 
1. นางงามนิจ  เกิดขาว
2. นางสาวปัทมพร  พงษ์เพชร
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงปภาดา  ศิริเขตร
2. เด็กหญิงมัชณิชา  สราสำรวย
3. เด็กหญิงวราพร  วงศ์ด้วง
 
1. นางสาวภัสสร  ดวงใจ
2. นางยุพิน  อินทไทร
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุชาวลี  อะโนนาม
2. เด็กหญิงอภิชยา  ตะระวิสิต
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุวรรณราช
 
1. นางยุพิน  อินทไทร
2. นางสาวรื่นจิต  พัฒนยินดี