สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ช้างดี
 
1. นางงามนิจ  เกิดขาว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายฐาปกรณ์  โสวรรณะ
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  สุขเจริญ
 
1. นายสำราญ  ทวีชาติ
2. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  พงษ์จรูญ
 
1. นางงามนิจ  เกิดขาว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  คชวรรณ์
2. เด็กชายเศวตโชติ  เข็มศิริ
 
1. นายสำราญ  ทวีชาติ
2. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศรีสุข
2. เด็กชายภาณุภัทร  เข็มประดับ
 
1. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา
2. นายสำราญ  ทวีชาติ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กชายชนากรณ์  คันโท
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หินอ่อน
3. เด็กชายธวัชชัย  ใหม่พุมมา
4. เด็กชายภาณุ  ปู่เกตแก้ว
5. เด็กหญิงลักขณา  บุตรดีวงษ์
6. เด็กชายอโณทัย  เสาวกุล
 
1. นายดำรงค์  ถึงดี
2. นางงามนิจ  เกิดขาว
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายศิวกร  พันธุ์ศรี
2. เด็กชายสุภฤษฎิ์  แก้วกูล
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ภาคพรม
4. เด็กชายสุรศักดิ์  กลัดเจริญ
5. เด็กชายอนุชิต  น้อยใส
6. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  บัวงาม
 
1. นางยุพิน  อินทไทร
2. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา