สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุตรให้
 
1. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ดุษดี
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ตะระวิสิต
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สุดจิตร์
 
1. นางงามนิจ  เกิดขาว
2. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปิ่นกุล
2. เด็กหญิงภคพร  เทียนถาวร
3. เด็กหญิงเนวาดี  จิระประพัน
 
1. นางสาวปัทมพร  พงษ์เพชร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงวาสนา  กระแสโสม
 
1. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวรรณโคตร
2. เด็กชายวรพงศ์  กล่ำแพ
 
1. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา
2. นางสาวศิลามณี  วงค์หิรัญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงลลิตา  สุนชัย
 
1. นางสาวณัฏฐ์รดา  อภิโชคจิราวัฒน์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายฐาปกรณ์  บุญเกิด
2. เด็กชายนิติภณ  นาคศรี
 
1. นางสาวรื่นจิต  พัฒนยินดี
2. นายสำราญ  ทวีชาติ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนนวน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แดงกูล
 
1. นางสาวรื่นจิต  พัฒนยินดี
2. นายสำราญ  ทวีชาติ