สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เทพสาตรา
2. เด็กหญิงอนุสรา  วงค์กำภู
 
1. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
2. นางงามนิจ  เกิดขาว
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุรพร  แสงจันทร์
2. เด็กชายวุฒิชัย  พงษ์จรูญ
3. เด็กชายสิรภัทร  วินิจกุล
 
1. นางสาวรื่นจิต  พัฒนยินดี
2. นายสำราญ  ทวีชาติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กิจจิรเฉลิม
 
1. นายจักรพันธ์  บังคะดานรา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เอี่ยมเอม
 
1. นางสาวณัฏฐ์รดา  อภิโชคจิราวัฒน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงกนกพร  เข็มศิริ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เข็มศิริ
 
1. นางยุพิน  อินทไทร
2. นางสาวรื่นจิต  พัฒนยินดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัลยา  พิญโย
2. เด็กชายฐิติพันธ์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงแดน  เฮือ
 
1. นางยุพิน  อินทไทร
2. นางสาวณัฏฐ์รดา  อภิโชคจิราวัฒน์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนินาถ  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฏกาญจน์  ตะเภาทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมสีนวล
4. เด็กชายปวริศร์  มาลิลี
5. เด็กชายพงศกร  นพดวง
6. เด็กหญิงพิชญา  อินทสร
7. เด็กชายวุฒิวากรณ์  พยุงวงค์
8. เด็กหญิงศตกมลวรรณ  กุลากูล
9. เด็กชายสรภพ  เทียนถาวร
10. เด็กชายอนุพงษ์  มณฑาทิพย์
 
1. นางสาวกรกนก  สมบัติทิพย์
2. นางงามนิจ  เกิดขาว
3. นายกมล  วุ่นหนู
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  นพฤทธิ์
2. เด็กหญิงบุลภรณ์  การัมย์
3. เด็กหญิงวรินธร  ศรีวงษา
 
1. นางงามนิจ  เกิดขาว
2. นางสาวปัทมพร  พงษ์เพชร
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงปภาดา  ศิริเขตร
2. เด็กหญิงมัชณิชา  สราสำรวย
3. เด็กหญิงวราพร  วงศ์ด้วง
 
1. นางสาวภัสสร  ดวงใจ
2. นางยุพิน  อินทไทร
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุชาวลี  อะโนนาม
2. เด็กหญิงอภิชยา  ตะระวิสิต
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุวรรณราช
 
1. นางยุพิน  อินทไทร
2. นางสาวรื่นจิต  พัฒนยินดี