สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสาธิดา  บำรุงลาน
 
1. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สามัคคี
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  บุญคง
3. เด็กหญิงพิมพิศา  พุดสุด
 
1. นางจำรัด  แก้วศรีใส
2. นางสาวจิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรสิตา  บุญทองเถิง
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ภูทองแท้
3. เด็กหญิงวันนา   คงวัน
 
1. นางสาวรสสุคนธ์   สุริวงค์
2. นางสาวจิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรรณพิมล   ฉิมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพุธิตา  ดวงดูสัน
3. เด็กหญิงสาริน  ศรีชนะ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
2. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจุฬาลักษณ์  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงธัญพร  บุญครอง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
2. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงวีริศรา   ภิรมย์กุล
2. เด็กหญิงอัญญา  ในทอง
 
1. นางสาวรสสุคนธ์   สุริวงค์
2. นางสาวจิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายทัศฐพร  ฤาชา
2. เด็กชายวัฒนศักดิ์  หมื่นอินทร์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
2. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   วรรณสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เอี่ยมชม
 
1. นายอดุลย์  มีชัย
2. นายพรศักดิ์  เปี่ยมเจริญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจารุกิตติ์   สโมสร
2. เด็กชายธนบัตร   วงศ์เมือง
3. เด็กชายสุรบดินทร์  ศรีทัศน์
 
1. นางสาวเบ็ญจา   สุระขันธ์
2. นายสุวิท  พระเมือง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงปิ่นหยก   มาตุลี
2. เด็กชายพีรพัฒน์   พฤษราพรมราช
3. นายอดิศักดิ์  บุปผาลา
 
1. นายสุวิท  พระเมือง
2. นางสาวเบ็ญจา   สุระขันธ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   อินทร์สำราญ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  โพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จิตสำราญ
 
1. นายสุวิท  พระเมือง
2. นางสาวเบ็ญจา   สุระขันธ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 65.68 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิณณพัด   หอมกุหลาบ
2. เด็กชายธีรัตม์   มีแก้ว
 
1. นายสุวิท  พระเมือง
2. นางสาวเบ็ญจา   สุระขันธ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.95 ทองแดง 9 1. เด็กชายถิรเดช  บุญทองเถิง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   พามา
 
1. นายสุวิท  พระเมือง
2. นางสาวเบ็ญจา   สุระขันธ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญยั่งยืน
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แดงประเสริฐ
 
1. นายสุวิท  พระเมือง
2. นางสาวเบ็ญจา   สุระขันธ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. นายวีระ  พันธ์ชนะ
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายเตชิด   บุญทองเถิง
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงปาริชาติ   อินทร์เคน
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพิชญา   ทองอินทร์
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุนิสา   แซ่ตั้ง
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤติยาณี   รักงาม
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  แก้วคำ
 
1. นางสาวญาดา  ผลมะเฟือง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงเรือนแก้ว  เดชดำรงชัย
 
1. นางสาวญาดา  ผลมะเฟือง
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญเศษ
 
1. นางสาวญาดา  ผลมะเฟือง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปฑิตตา  อ่อนเจริญ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  พงษ์ศิริ
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์
2. นางจำรัด  แก้วศรีใส
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรเดช  บุญทองเถิง
2. เด็กหญิงทักษิณา  เอี่ยมเหนือ
3. นางสาวทิพวรรณ  แก้วนิลทร
4. นางสาวธนพร  สโมสร
5. เด็กหญิงนารากาญจน์   ตะวงศ์ษา
6. เด็กชายปณิธาร  กลสรร
7. นางสาวพิจิตตรา  บุญยั่งยืน
8. เด็กชายพีรพัฒน์   บุตรดีวงศ์
9. นายวีระ  พันธ์ชนะ
10. เด็กหญิงสวรินทร์  วงศ์เมือง
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
3. นายอดุลย์  มีชัย
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก   ป้องขาว
2. นางสาวสุภัสสรณ  พันธ์ทับเที่ยง
3. เด็กหญิงอาทิตยา    เนตรแก้ว
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วนินทร
2. เด็กหญิงนารากาญจน์   ตะวงศ์ษา
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ยางนอก
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  บริสุทธิ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงชาลิสา  กลสันติ์
2. เด็กหญิงปัณณธร  รัตนอนันต์
 
1. นางวันเพ็ญ  รัตนอนันต์
2. นางสาวจิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์