สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรสิตา  บุญทองเถิง
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ภูทองแท้
3. เด็กหญิงวันนา   คงวัน
 
1. นางสาวรสสุคนธ์   สุริวงค์
2. นางสาวจิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรรณพิมล   ฉิมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพุธิตา  ดวงดูสัน
3. เด็กหญิงสาริน  ศรีชนะ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
2. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   วรรณสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เอี่ยมชม
 
1. นายอดุลย์  มีชัย
2. นายพรศักดิ์  เปี่ยมเจริญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 65.68 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิณณพัด   หอมกุหลาบ
2. เด็กชายธีรัตม์   มีแก้ว
 
1. นายสุวิท  พระเมือง
2. นางสาวเบ็ญจา   สุระขันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.95 ทองแดง 9 1. เด็กชายถิรเดช  บุญทองเถิง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   พามา
 
1. นายสุวิท  พระเมือง
2. นางสาวเบ็ญจา   สุระขันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญยั่งยืน
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แดงประเสริฐ
 
1. นายสุวิท  พระเมือง
2. นางสาวเบ็ญจา   สุระขันธ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายเตชิด   บุญทองเถิง
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงเรือนแก้ว  เดชดำรงชัย
 
1. นางสาวญาดา  ผลมะเฟือง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญเศษ
 
1. นางสาวญาดา  ผลมะเฟือง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปฑิตตา  อ่อนเจริญ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  พงษ์ศิริ
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์
2. นางจำรัด  แก้วศรีใส