สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจุฬาลักษณ์  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงธัญพร  บุญครอง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
2. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงปิ่นหยก   มาตุลี
2. เด็กชายพีรพัฒน์   พฤษราพรมราช
3. นายอดิศักดิ์  บุปผาลา
 
1. นายสุวิท  พระเมือง
2. นางสาวเบ็ญจา   สุระขันธ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  แก้วคำ
 
1. นางสาวญาดา  ผลมะเฟือง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วนินทร
2. เด็กหญิงนารากาญจน์   ตะวงศ์ษา
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ยางนอก
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  บริสุทธิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงชาลิสา  กลสันติ์
2. เด็กหญิงปัณณธร  รัตนอนันต์
 
1. นางวันเพ็ญ  รัตนอนันต์
2. นางสาวจิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์