สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงวีริศรา   ภิรมย์กุล
2. เด็กหญิงอัญญา  ในทอง
 
1. นางสาวรสสุคนธ์   สุริวงค์
2. นางสาวจิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายทัศฐพร  ฤาชา
2. เด็กชายวัฒนศักดิ์  หมื่นอินทร์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
2. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   อินทร์สำราญ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  โพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จิตสำราญ
 
1. นายสุวิท  พระเมือง
2. นางสาวเบ็ญจา   สุระขันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. นายวีระ  พันธ์ชนะ
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงปาริชาติ   อินทร์เคน
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพิชญา   ทองอินทร์
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุนิสา   แซ่ตั้ง
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤติยาณี   รักงาม
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรเดช  บุญทองเถิง
2. เด็กหญิงทักษิณา  เอี่ยมเหนือ
3. นางสาวทิพวรรณ  แก้วนิลทร
4. นางสาวธนพร  สโมสร
5. เด็กหญิงนารากาญจน์   ตะวงศ์ษา
6. เด็กชายปณิธาร  กลสรร
7. นางสาวพิจิตตรา  บุญยั่งยืน
8. เด็กชายพีรพัฒน์   บุตรดีวงศ์
9. นายวีระ  พันธ์ชนะ
10. เด็กหญิงสวรินทร์  วงศ์เมือง
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ
3. นายอดุลย์  มีชัย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก   ป้องขาว
2. นางสาวสุภัสสรณ  พันธ์ทับเที่ยง
3. เด็กหญิงอาทิตยา    เนตรแก้ว
 
1. นางมาลีวรรณ  บริสุทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์  กำพลขจรเกียรติ