สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสิริกร  แก้วหาญ
 
1. นายนิรวุธ  เฮงสวัสดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 57.86 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายจันทร์ทวี  ดวงใจ
2. เด็กชายบดินทร์  รัตนกุสุมภ์
 
1. นายอรรคเดช  ประสินทอง
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์เหล่าหลวง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43.6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายรัชชานนท์  สีโนนสูง
2. เด็กชายเมธา  บัณฑิต
 
1. นายอรรคเดช  ประสินทอง
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์เหล่าหลวง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ถั่วทอง
2. เด็กหญิงไพจิตร  รัตนไพบูลย์
 
1. นายราชัน  พรมพินิจ
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์เหล่าหลวง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 59.4 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุธินันท์  บุพพฤทธฺ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สง่าวงศ์