สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธีมนต์  บุพพฤทธิ์
 
1. นายนิรวุธ  เฮงสวัสดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัชชา  ราศรี
 
1. นายนิรวุธ  เฮงสวัสดิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยภัคดี
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ปัญจะรักษ์
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  ตงเป้า
 
1. นายราชัน  พรมพินิจ
2. นางสาวรุจิรา  เผ่าทรงพล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.49 เงิน 4 1. เด็กชายพลากร  มั่นหมาย
2. เด็กชายสิทธิเมษ  เนาวรักษ์
 
1. นายอรรคเดช  ประสินทอง
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์เหล่าหลวง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงภันทิลา  รุ่งฟ้า
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สง่าวงศ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศราวุธ  มณิอินทร์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  นันทศิริ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สง่าวงศ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์เหล่าหลวง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานดา  สมาน
2. เด็กหญิงเยาวภา  แทนสา
 
1. นางสุภาพร  นะมามะกะ
2. นางสาวศิริลักษณ์  สง่าวงศ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กชายอนุชา  มธุรภารดี
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ทองสุข
 
1. นางสุภาพร  นะมามะกะ
2. นายอรรคเดช  ประสินทอง