สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยพล  แซ่เตียว
2. เด็กชายสัณฐิติ  ใหม่ภู่
 
1. นายอรรคเดช  ประสินทอง
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์เหล่าหลวง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาสวร  ศรีปรีเปรม
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เจริญสุข
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล  แววมะบุตร์
2. เด็กชายวสกร   ปานดำ
 
1. นางสุภาพร   นะมามะกะ
2. นายอรรคเดช  ประสินทอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ทองสุข
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พงษ์เกษกรณ์
 
1. นางสุภาพร  นะมามะกะ
2. นางสาวศิริลักษณ์  สง่าวงศ์