สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อินทรเจริญ
2. เด็กหญิงมีนา  มือ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุพรม
 
1. นางวงษ์จันทร์  วัยเจริญ
2. นางรุ่งรัตน์  พันธุ์เรณู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียวขำ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญแก้ว
 
1. นางวงษ์จันทร์  วัยเจริญ
2. นางรุ่งรัตน์  พันธุ์เรณู
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ต้นพุ่ม
2. เด็กชายวงศกร  ด่านประชุม
3. เด็กชายวีรวัฒน์  นพเกตุ
 
1. นายศิริเลิศ  ซิ้มเทียม
2. นางรุ่งรัตน์  พันธุ์เรณู
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนาธิป  ปิยะวงศ์
2. เด็กชายน้ำเพชร   ครุฑสุวรรณ
 
1. นายศิริเลิศ  ซิ้มเทียม
2. นางรุ่งรัตน์  พันธุ์เรณู
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40.03 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ว่องไว
2. เด็กชายศตเนติ  ภู่ห้อย
 
1. นายศิริเลิศ  ซิ้มเทียม
2. นางรุ่งรัตน์  พันธุ์เรณู
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงกำภู
2. เด็กหญิงสุชาดา  พูลเจริญ
 
1. นางสาววรณัน  วราณัฐนรี
2. นางสาววนิดา  บุญคง
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมชาย  มุ่งหวัง
 
1. นางสาวกาญจนา  นพเกตุ