สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ต้นพุ่ม
2. เด็กชายวงศกร  ด่านประชุม
3. เด็กชายวีรวัฒน์  นพเกตุ
 
1. นายศิริเลิศ  ซิ้มเทียม
2. นางรุ่งรัตน์  พันธุ์เรณู
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงกำภู
2. เด็กหญิงสุชาดา  พูลเจริญ
 
1. นางสาววรณัน  วราณัฐนรี
2. นางสาววนิดา  บุญคง