สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไตรพันธ์
2. เด็กหญิงนัธ์ชนัน  ศิริคาม
3. เด็กหญิงประกายฟ้า  ชัยวัฒน์โยธิน
4. เด็กหญิงมีนา  เจริญวงษ์
5. เด็กหญิงสุกัลยา  อาษาแข็ง
 
1. นางสาวนภาพร  ยะหัตตะ
2. นางสาวเอรวรรณ  แก้วแสนชาติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โมกขะศักดิ์
2. เด็กชายบัลลังก์  ชัยวัฒน์โยธิน
3. เด็กหญิงยลลดา  จ่าเลิศ
4. เด็กชายวีระยุทธ  เพียรอนุกูลบุตร
5. เด็กหญิงอภิชา  เงินโสม
 
1. นายภิรวัฒน์  หล่มวงษ์
2. นางสาวอุรุสุชาดา  มณีโชติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐนันท์  นวลสว่าง
 
1. นางจิราวรรณ  ทำสะอาด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายชนะยุทธ  เจิญสุข
2. เด็กหญิงนิชา  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวอุรุสุชาดา  มณีโชติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โมกขะศักดิ์
 
1. นายทรงศักดิ์  พิทักษ์มงคล