สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีพล
2. เด็กชายรัชชานนท์  เชื้อนนท์
3. เด็กหญิงสุวดี  พรมมี
 
1. นายธนิต  รัตนศักดิ์ดา
2. นางสาวชวพร  สถาพร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สดหลับ
2. เด็กชายจ้าวสมุทร  ปลั่งเปล่ง
3. เด็กหญิงธนัดดา  ศิลาเฮ้า
4. เด็กหญิงศิริวิภา  พูลผล
5. เด็กชายอัฏฐภูมิ  พูลผล
 
1. นายธนิต  รัตนศักดิ์ดา
2. นางสิริกร  จั่วจันทึก