สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ดิษยะบุตร
 
1. นายสมศักดิ์  โพธิ์ทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุจิรา  โยกระโทก
 
1. นางสาวทัศณีญา  มีสีบู
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  โซวเซง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายรุ่งภพ  ใหม่สุวรรณ
 
1. นางสาววรัชยา  ย่องใย
2. นางสาววรรษมน  รัตนสินธุ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานติมา  ธรรมเนียมใหม่
2. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญนะวงศ์
3. เด็กหญิงปวีณนุช  อุทัยอาจ
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์นาค
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติมา  จิตส่งเสริม
 
1. นางเยาวภา  ดวงสุวรรณ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิระวัฒน์  เรืองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศุทธิรัตน์  คาระวี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ต่างโอฐ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มีสุข
2. เด็กชายอภิรักษ์  ภูมิเพ็ง
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  ขุมทรัพย์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธรรมสุวรรณ
2. เด็กชายธนวรรณ  ฟองเกิด
3. เด็กชายปัญจพล  มาลัย
 
1. นางสาวอโณทัย  รอตธนงค์
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฏฐพัชร์   ยิ้มเนียม
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร
3. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  กิจเจริญไชย
 
1. นางสาวอรุณกมล  แป้นเหมือน