สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิไลพร  แก้วคำ
 
1. นางสาวเอื้อมพร  วงษ์บัณฑิตย์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  จิตตะวิกุล
2. เด็กหญิงสุนารี  อิ่มสะบาย
 
1. นายปรีชา  ทองดี
2. นายเฉลิมเกียรติ  เกตุวิมล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทักษิณี  เกตุสุวรรณ์
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงแลงค์  เสร็จ
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันนี  เยียดโมทย์
2. เด็กหญิงรัตนา  เยียดโมทย์
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางสาวราตรี  พูนเพิ่ม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงและซา  ปะ
2. เด็กหญิงโน  ริน
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางละอองดาว  วระชุน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเม็ง  อิด
2. เด็กชายเลียบ  ฮวน
3. เด็กชายไซ  สวน
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางสาวราตรี  พูนเพิ่ม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทวงษ์
2. เด็กชายกฤษฎา  ศรีนาเครือ
3. เด็กชายชานนท์  สุดชื่น
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางละอองดาว  วระชุน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงเมษิยา  รักณรงค์
 
1. นางสาวราตรี  พูนเพิ่ม
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพล  สร้อยศรี
 
1. นายเชาวลิต  ศรีเกษม
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ดอนทองดี
 
1. นายเชาวลิต  ศรีเกษม