สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  ถาวรคง
 
1. นางสาวปนัดดา  หอมชื่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงธนพร  วงศ์รักธรรม
 
1. นางสาวดวงนภา  ถิ่นทวี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายภานุพงศ์  เลิศศิริ
2. เด็กชายศรายุทธ  พรมหนองอ้อ
 
1. นางสาวกิตติยา  โพธิ์เจริญ
2. นายธีรัตน์  บุญบำรุง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.85 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันเจริญ
2. เด็กชายธนพล  พ่วงเจริญ
 
1. นายธีรัตน์  บุญบำรุง
2. นางสาวสุขุมาล  ชนะสุข
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวกิตติยา  โพธิ์เจริญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 46.3 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายไชยชนะ  รัศมีดารา
 
1. นางสาวสุขุมาล  ชนะสุข
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายปฐมพร  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรัชยา  โหมดนุช
3. เด็กหญิงวารุณี  พงษ์สถานาภรณ์
4. เด็กหญิงสมฤทัย  ใหญ่สว่าง
5. เด็กชายอนุชิต  กางเขน
6. เด็กหญิงอริษา  ศรีวิลัย
 
1. นายธนรัตน์  วิไลพันธ์
2. นางสาววราภรณ์  เฉิดฉาย
3. นายวิชชา  ศิริโวหาร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐกร  เอมเปีย
2. เด็กชายธนาดล  วรจักร
3. เด็กชายธาวิน  ท้วมเจริญ
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  รังดิษฐ์
5. เด็กหญิงวรรณพา  เลิศศิริ
6. เด็กหญิงอภิรดี  ขู่เจริญ
 
1. นายธนรัตน์  วิไลพันธ์
2. นางสาววราภรณ์  เฉิดฉาย
3. นายวิชชา  ศิริโวหาร
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 8 1. เด็กชายพวัฒน์  รังดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กิมเฮงหลี
3. เด็กหญิงไข่มุก  ยศโชติ
 
1. นางจุฑามาศ  อาจเจริญ
2. นางสาวพนารัตน์  ยิ้มเจริญ