สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรรณวลี  พิมพ์เก่า
 
1. นางพีรดา  เทพารักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงอภิญญา  พัจนา
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรชิตา  วงษ์ละ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมัณฑกา  กิ่งหว้ากลาง
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุระขันธ์
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สารี
2. เด็กหญิงอาภา  ยาพา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงประภัสสร  สีลา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ปาธิปะ
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชชา  นิลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  แก้วคำ
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวสมจิตร  คะเสนา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกฤษตเมธ  ประเสริฐลาภ
 
1. นายบุญรับ  วินิจฉัย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กลางนอก
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งวัฒนา
3. เด็กหญิงภาวิดา  บัวสา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ใจเพชร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กลั่นดอกไม้
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  เปรมศรี
3. เด็กหญิงอารยา  จันทร์จำรัส
 
1. นางสาวพรรษชล  ศรีสุข
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายวรวิช  แดงด้วง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญมา
3. เด็กหญิงอรยา  พันธุ์เวช
4. เด็กหญิงอารยา  ภูผา
5. เด็กชายเรืองศักดิ์  พิมพ์สร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เฝ้าทรัพย์
2. นางสาวศิรินทิพย์  ชัยน้อย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.6 ทอง 12 1. เด็กหญิงปัดทมา  ทองหล่อ
 
1. นายลักษ์ดำรงค์  บุญเวส
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงวิภาดา  บุญมี
 
1. นายลักษ์ดำรงค์  บุญเวส
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิดา  มูลโมลี
2. เด็กชายรัชชานนท์  แน่นอุดร
 
1. นางสาวณบาภัช  เผ่าหนอง
2. นายลักษ์ดำรงค์  บุญเวส
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพยนิภา  อุนะพำนัก
 
1. นางนิตยา  วงศ์กลม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  กลั่นดอกไม้
2. เด็กหญิงยุพา  แสงศักดิ์
3. เด็กหญิงอิ๋ง  ทองดีวง
 
1. นายจักรภัทร  ภาษาสุข
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทันวิมา
 
1. นายเพทาย  ชอบแก้ว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายอัครเดช  จันทราช
 
1. นายเพทาย  ชอบแก้ว
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงปาณิตา  เกิดทวีพันธ์
 
1. นายเพทาย  ชอบแก้ว
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทันวิมา
 
1. นายธวัชชัย  กล่อมบุญธรรม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ศรีสกุล
 
1. นายเพทาย  ชอบแก้ว
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เจียงแก้ว
 
1. นางสาวรสริน  คมพยัคฆ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 50.3 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงดุสิตา  รักสกุล
 
1. นางสาวพัชรีพร  รุ่งศิริ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชรีพร  รุ่งศิริ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเบญญาภา  นาวาทอง
 
1. นางนภัสวรรณ  นักเสียง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิชากมล  อินเจริญ
2. เด็กหญิงเมขลา  กันหานุ
 
1. นายธวัชชัย  กล่อมบุญธรรม
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายจีรภัทร  น้อยดี
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์  สุรินทร์ราช
 
1. นายมนตรี  คำเหนือ
2. นางสาวสมจิตร  คะเสนา
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายธีรเมท  สระกองทอง
2. เด็กชายวรพัชร์  สร้อยสมยา
 
1. นางสาวมณศกอน  วระชุน
2. นางสาวสุพัตรา  อ่ำเอี่ยม
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เสนาราช
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ศิริแก้ว
3. เด็กชายอรรถวิท  นิลแก้ว
 
1. นายอาทิตย์  สายวังเกี้ยง
2. นางทัศวรรณ  สายวังเกี้ยง
 
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 12 1. เด็กชายชนะพล  โทแก้ว
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  บุปผาเวช
3. เด็กชายศิวกร  เนื่องจำนงค์
 
1. นางทัศวรรณ  สายวังเกี้ยง
2. นางภรณ์อุษา  ศุภมานพ
 
33 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  ฉลอมพงษ์
 
1. นางนิตยา  วงศ์กลม
 
34 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรินทร์  ศิลาพงษ์
 
1. นางสาวชุลีพร  ประภักดี
 
35 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  สนั่นวงค์สังข์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ขนาดกลาง
 
1. นางสาวมณศกอน  วระชุน
2. นางสาวชุลีพร  ประภักดี