สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมัณฑกา  กิ่งหว้ากลาง
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุระขันธ์
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวสมจิตร  คะเสนา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกฤษตเมธ  ประเสริฐลาภ
 
1. นายบุญรับ  วินิจฉัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กลางนอก
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งวัฒนา
3. เด็กหญิงภาวิดา  บัวสา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ใจเพชร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 50.3 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงดุสิตา  รักสกุล
 
1. นางสาวพัชรีพร  รุ่งศิริ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเบญญาภา  นาวาทอง
 
1. นางนภัสวรรณ  นักเสียง