สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรรณวลี  พิมพ์เก่า
 
1. นางพีรดา  เทพารักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงอภิญญา  พัจนา
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรชิตา  วงษ์ละ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สารี
2. เด็กหญิงอาภา  ยาพา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กลั่นดอกไม้
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  เปรมศรี
3. เด็กหญิงอารยา  จันทร์จำรัส
 
1. นางสาวพรรษชล  ศรีสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิดา  มูลโมลี
2. เด็กชายรัชชานนท์  แน่นอุดร
 
1. นางสาวณบาภัช  เผ่าหนอง
2. นายลักษ์ดำรงค์  บุญเวส
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  กลั่นดอกไม้
2. เด็กหญิงยุพา  แสงศักดิ์
3. เด็กหญิงอิ๋ง  ทองดีวง
 
1. นายจักรภัทร  ภาษาสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงปาณิตา  เกิดทวีพันธ์
 
1. นายเพทาย  ชอบแก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทันวิมา
 
1. นายธวัชชัย  กล่อมบุญธรรม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิชากมล  อินเจริญ
2. เด็กหญิงเมขลา  กันหานุ
 
1. นายธวัชชัย  กล่อมบุญธรรม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กชายจีรภัทร  น้อยดี
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์  สุรินทร์ราช
 
1. นายมนตรี  คำเหนือ
2. นางสาวสมจิตร  คะเสนา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายธีรเมท  สระกองทอง
2. เด็กชายวรพัชร์  สร้อยสมยา
 
1. นางสาวมณศกอน  วระชุน
2. นางสาวสุพัตรา  อ่ำเอี่ยม