สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชชา  นิลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  แก้วคำ
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายวรวิช  แดงด้วง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญมา
3. เด็กหญิงอรยา  พันธุ์เวช
4. เด็กหญิงอารยา  ภูผา
5. เด็กชายเรืองศักดิ์  พิมพ์สร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เฝ้าทรัพย์
2. นางสาวศิรินทิพย์  ชัยน้อย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.6 ทอง 12 1. เด็กหญิงปัดทมา  ทองหล่อ
 
1. นายลักษ์ดำรงค์  บุญเวส
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงวิภาดา  บุญมี
 
1. นายลักษ์ดำรงค์  บุญเวส
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพยนิภา  อุนะพำนัก
 
1. นางนิตยา  วงศ์กลม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทันวิมา
 
1. นายเพทาย  ชอบแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ศรีสกุล
 
1. นายเพทาย  ชอบแก้ว
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เสนาราช
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ศิริแก้ว
3. เด็กชายอรรถวิท  นิลแก้ว
 
1. นายอาทิตย์  สายวังเกี้ยง
2. นางทัศวรรณ  สายวังเกี้ยง
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 12 1. เด็กชายชนะพล  โทแก้ว
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  บุปผาเวช
3. เด็กชายศิวกร  เนื่องจำนงค์
 
1. นางทัศวรรณ  สายวังเกี้ยง
2. นางภรณ์อุษา  ศุภมานพ
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  ฉลอมพงษ์
 
1. นางนิตยา  วงศ์กลม
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรินทร์  ศิลาพงษ์
 
1. นางสาวชุลีพร  ประภักดี
 
12 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  สนั่นวงค์สังข์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ขนาดกลาง
 
1. นางสาวมณศกอน  วระชุน
2. นางสาวชุลีพร  ประภักดี