สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปริญญา  พรมสอาด
 
1. นางสาวสุพรรณี   กันเมียน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรัญศิริ  ศรียงค์
2. เด็กหญิงอันญานี  รอดไพร
3. เด็กชายอัมมา  ศรีสมัย
 
1. นางสาวศิริยาภรณ์  ชมทอง
2. นางสาวนิภาพร  สุขสี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 11 1. เด็กชายพานิช  ไทยแก้ว
2. เด็กชายภรัณณู  วุฒิยาสาร
 
1. นายกิตติพันธ์  แสนสามารถ
2. นางสาวบุปผา  เนตรเจริญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 56.3 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จิตต์ระเบียบ
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยฤทธิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.97 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัสรีน  ดาราวี
 
1. นางลักขณา  ไชยฤทธิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุธร  พิมพ์จันทร์
2. เด็กชายสุธี  พิมพ์จันทร์
3. เด็กชายอัครเดช  พวงเพชร
 
1. นางสาวสุริชา  เชื้อวงค์
2. นายประเสริฐ  สินสงวน
 
7 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีจันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงถิรดา  พิมพ์เงิน
3. เด็กหญิงพรสุดา  ระเบียบ
 
1. นางสาวสุริชา  เชื้อวงค์
2. นางพรรณี  ท้าวศรีบุญเรือง
 
8 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรวิภา  ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายภีรภัทร  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงเมธาวี  เฉลยรักษ์
 
1. นางสาวสุริชา  เชื้อวงค์
2. นางสาวบุปผา  เนตรเจริญ