สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนม์พรรษา   สนิทใจรักษ์
 
1. นายอดานาน  เบ็ญสอแหละ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุธินี   จินดาพฤกษ์
 
1. นายอดานาน  เบ็ญสอแหละ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวีรภัทร   พรหมลิ
2. เด็กหญิงเจนจิรารัตน์   ศรีชัย
 
1. นายคันสิทธิ์  คิอินธิ
2. นายอดานาน  เบ็ญสอแหละ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงฐิติพร  สุวรรณไตร
2. เด็กหญิงบุณยานุช  เต็งตังรัมย์
3. เด็กหญิงปวีณา  ประยุุทธเต
 
1. นายบัญชา  เจริญทอง
2. นางสาวกมลานันท์  บุญกล้า
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   บุญสว่าง
2. เด็กหญิงจิดาภา   เวียงคำ
3. เด็กหญิงชมพูนุช   บุญมี
4. เด็กชายเชิงตะวัน   แต่งแดน
5. เด็กหญิงโชติกา   พิมพิลา
 
1. นายกฤษณพงษ์  โสธาตุ
2. นางสาวปางปฏิมา  ปัทมเกตุ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   รักษาตะคุ
2. เด็กหญิงนิพาดา   พะประโคน
3. เด็กชายปัญญา   อ่อนน้อม
4. เด็กหญิงสุพรรณี   กิติลาภะ
5. เด็กหญิงสุพรรณี   สุขมั่น
 
1. นายกฤษณพงษ์  โสธาตุ
2. นางสาวปางปฏิมา  ปัทมเกตุ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพัชรพล   ราชดำเนิน
 
1. นายอดานาน  เบ็ญสอแหละ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิดา  ถานะลุน
2. เด็กหญิงวริศรา  มิ่งสอน
 
1. นางรำไพพรรณ  กตะศิลา
2. นางสาวจีรนันท์  ศิริพุฒ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  จินดาพฤกษ์
2. เด็กหญิงจิราพร  วรพล
3. เด็กหญิงสร้อยทิพย์   วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวกมลานันท์  บุญกล้า
2. นายหลักชัย  จิตรสมาน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณา  เสาทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีสุข
3. เด็กหญิงอรสา  พิมพะ
 
1. นางสาวกมลานันท์  บุญกล้า
2. นายหลักชัย  จิตรสมาน