สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   บุญสว่าง
2. เด็กหญิงจิดาภา   เวียงคำ
3. เด็กหญิงชมพูนุช   บุญมี
4. เด็กชายเชิงตะวัน   แต่งแดน
5. เด็กหญิงโชติกา   พิมพิลา
 
1. นายกฤษณพงษ์  โสธาตุ
2. นางสาวปางปฏิมา  ปัทมเกตุ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิดา  ถานะลุน
2. เด็กหญิงวริศรา  มิ่งสอน
 
1. นางรำไพพรรณ  กตะศิลา
2. นางสาวจีรนันท์  ศิริพุฒ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณา  เสาทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีสุข
3. เด็กหญิงอรสา  พิมพะ
 
1. นางสาวกมลานันท์  บุญกล้า
2. นายหลักชัย  จิตรสมาน