สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วาจาดี
 
1. นางกมลรส  แสนสามารถ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ครองพันธ์
 
1. นางสาวฐณัชญ์พร  ขาวเกตุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  กระจ่างจิตร
 
1. นางกมลรส  แสนสามารถ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรืองมณี
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญมานัด
3. เด็กหญิงเจตสุภา  นาแซง
 
1. นางสาวนัฐทินี  เจาะประโคน
2. นางสาวฐณัชญ์พร  ขาวเกตุ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนฤมล  ชาติมูลตรี
2. เด็กหญิงบุลพร  อัครชาติ
3. เด็กหญิงเปรมิกา  หินชัด
 
1. นางสาวฐณัชญ์พร  ขาวเกตุ
2. นางสาวนัฐทินี  เจาะประโคน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  นาแซง
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายหัสพงศ์  พุ่มกุมารชัย
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ระสอน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาสกร  แซ่เอ็ง
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  อาสาแข็ง
2. เด็กหญิงพิฆเณศ  สังข์เอี่ยม
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาติมนตรี
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกำธร  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงฉันชนก  อินทนัย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างปั้น
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์ดอก
5. เด็กชายธณดล  คงสุข
6. เด็กชายธนวัฒน์  กัณฑ์หา
7. เด็กชายธีธัช  สังข์เอี่ยม
8. เด็กหญิงพรพิมล  บุญช่วย
9. เด็กหญิงพัชราภา  จุดงาม
10. เด็กหญิงรัชฎา  ทัพไทยดี
11. เด็กหญิงรัชนียากร  กระจ่างจิตร
12. เด็กหญิงวิภาวัลย์  วาจาดี
13. เด็กหญิงศศิกานต์  สมัยกลาง
14. เด็กชายสุพัฒน์  จันทร์สมุทร
15. เด็กหญิงสุภาพร  ประสารสุข
16. เด็กชายอภิรัตน์  สุพรรณ
17. เด็กชายอภิวิชญ์  ญาติชัยภูมิ
18. เด็กชายเสกสรร  มงคล
19. เด็กชายโชครวี  รัตนเพชร
20. เด็กชายไกรวิช  แก้วเกษ
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
2. นายพรทวี  ยอดซื่อ
3. นางสาวรุจิรัตน์  บุญยารักษ์
4. นางกมลรส  แสนสามารถ
5. นางเกตุสุรินทร์  ปกิรณะ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตพจน์  รักคำมี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วาจาดี
3. เด็กชายคุณากร  มุขมนตรี
4. เด็กหญิงจันทิมา  ภักดี
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ลาน้ำคำ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  มุขมนตรี
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สำราญ
8. เด็กชายทินกร  ภักดี
9. เด็กชายธนภัทร  บุญช่วย
10. เด็กหญิงธนัชพร  สุขกระจ่าง
11. เด็กหญิงปวีณา  แสนสำอางค์
12. เด็กหญิงพรไพลิน  นาแซง
13. เด็กหญิงพวงผกา  ศรีสลุง
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำลือ
15. เด็กหญิงพิฆเนศ  สังข์เอี่ยม
16. เด็กชายภาสกร  แซ่เอ็ง
17. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาติมลตรี
18. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์โพธิ์
19. เด็กชายอนุภาพ  ตะนาดไธสง
20. เด็กชายเอกรัตน์  สารกูล
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
2. นางสาวน้ำทิพย์  ระสอน
3. นายปฏิวัติ  ภักดีกุล
4. นางปริญญาภรณ์  บุตะเคียน
5. นางสาววิภาพร  หมอรัตน์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  บูรณะ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แซ่เอ็ง
3. เด็กหญิงณัฏฐากร  เกรัมย์
4. เด็กหญิงณัฐวรา  ประสารสุข
5. เด็กหญิงผกาสินี  ธรรมลี
6. เด็กหญิงพัชราภา  จุดงาม
7. เด็กชายวัชรา  ชัยขันธ์
8. เด็กหญิงวิภาวัลย์  วาจาดี
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  บุญช่วย
10. เด็กหญิงสุภาพรรณ  แนวทอง
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญนาน
2. นางสาวฐณัชญ์พร  ขาวเกตุ
3. นางสาวนัฐทินี  เจาะประโคน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลจิรา  สุขหอม
 
1. นางสาวปริณดา  แย้มงาม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายธนภัทร  บุญช่วย
 
1. นางสาวปริณดา  แย้มงาม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  ช่างเกวียน
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายทินกร  ภักดี
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  กระจ่างจิตร
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายณภัทร  ชลรัตนชีวิน
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงไธสง
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายธนกร  ช่างเกวียน
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณภัทร  ชลรัตนชีวิน
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  กระจ่างจิตร
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงไธสง
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  สุทาวัน
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงจันจิรา  ศรีหะจันทร์
4. เด็กหญิงจินตพร  ชาติมูลตรี
5. เด็กชายชนาธิป  แก้วอำไพ
6. เด็กชายชินวัตร  วันวิญ
7. เด็กหญิงญาธิการ  พิมพ์จันทร์
8. เด็กหญิงฐิติพร  บุญช่วย
9. เด็กชายณภัทร  ชลรัตนชีวิน
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาสุทธศรี
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญมงคล
12. เด็กชายณัฐศาสตร์  ภู่ฉัตร
13. เด็กชายธนกร  ช่างเกวียน
14. เด็กชายธรณ์เทพ  ล้วนศรี
15. เด็กชายนันทพงค์  นาคประสิทธิ์
16. เด็กหญิงบุศรินทร์  ไชยปัญ
17. เด็กหญิงปนัดดา  อิ่มยืนยง
18. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงไธสง
19. เด็กชายปิยพงศ์  ดาวนันท์
20. เด็กหญิงปูชิดา  กัลยาราษฎร์
21. เด็กหญิงพัชรี  คำลือ
22. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีหะจันทร์
23. เด็กหญิงมาริษา  เทียมจิตร
24. เด็กหญิงมุทิตา  ช่างเกวียน
25. เด็กหญิงรัตติกาล  นาแซง
26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทวีสุข
27. เด็กหญิงวันวิสา  เยื่อไม้
28. เด็กหญิงศลิษา  โทดำมา
29. เด็กหญิงศิรประภา  โทดำมา
30. เด็กหญิงสวรินทร์  ธนูทอง
31. เด็กหญิงสุตธิตา  ลีสินลา
32. เด็กหญิงสุทธิดา  ประสารสุข
33. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญช่วย
34. เด็กหญิงอนงค์นาถ  จันทโชติ
35. เด็กชายอนุรักษ์  ตึกกระโทก
36. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  กระจ่างจิตร
37. เด็กชายเสกสรร  วุฒิยา
38. เด็กหญิงแสงเดือน  จันทร์ฝักมะดัน
39. เด็กชายแอม  กุณแสน
40. เด็กชายโชคชัย  แสงเพิ่ม
 
1. นางเกตุสุรินทร์  ปกิรณะ
2. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
3. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
4. นางกมลรส  แสนสามารถ
5. นางสาวสุมาลี  แพนนิล
6. นางสาวปริณดา  แย้มงาม
7. นางสาวนัฐทินี  เจาะประโคน
8. นายนิติพัฒน์  กาญจนกุล
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักริน  เศรษฐีกานา
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลาน้ำคำ
3. เด็กชายณัฐศาสตร์  ภู่ฉัตร
4. เด็กชายธวัชชัย  สีทาชาติ
5. เด็กชายสันติ  มุขมนตรี
 
1. นายพรทวี  ยอดซื่อ
2. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรรณรา  บุญแต่ง
2. เด็กหญิงพัชรี  คำลือ
3. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีหจันทร์
 
1. นางปริญญาภรณ์  บุตะเคียน
2. นางสาวรุจิรัตน์  บุญยารักษ์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงฉันชนก  อินทนัย
2. เด็กหญิงณัชณิชา  สำราญใจ
3. เด็กหญิงรัชนียากร  กระจ่างจิตร
 
1. นายปฏิวัติ  ภักดีกุล
2. นางสาวรุจิรัตน์  บุญยารักษ์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายทวีชัย  แสงไธสง
2. เด็กหญิงปวีณา  แสนสำอางค์
3. เด็กหญิงรัชฎา  ทัพไทยดี
 
1. นายปฏิวัติ  ภักดีกุล
2. นางสาวน้ำทิพย์  ระสอน
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงชรัญชนก  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงฐิติพร  บุญช่วย
3. เด็กหญิงสุกัลยา  เทียมจิต
 
1. นางเกตุสุรินทร์  ปกิรณะ
2. นางสาวสุภิญญา  พอดี
 
31 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ไชยยนต์
 
1. นางสาวสุมาลี  แพนนิล
 
32 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนันธร  ศรีถาการ
 
1. นางสาวปริณดา  แย้มงาม
 
33 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทา
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
34 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัมพร  พรหมมะ
 
1. นางกมลรส  แสนสามารถ
 
35 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงดวงใจ  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายไกรสร  สมานใจ
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
2. นายพรทวี  ยอดซื่อ
 
36 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิภาณ  หล่มชารี
2. เด็กชายวีระพล  อัครชาติ
 
1. นางสาววิภาพร  หมอรัตน์
2. นางสาววัลยา  วิเศษ