สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วาจาดี
 
1. นางกมลรส  แสนสามารถ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  นาแซง
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาสกร  แซ่เอ็ง
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาติมนตรี
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรรณรา  บุญแต่ง
2. เด็กหญิงพัชรี  คำลือ
3. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีหจันทร์
 
1. นางปริญญาภรณ์  บุตะเคียน
2. นางสาวรุจิรัตน์  บุญยารักษ์