สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิสา  แยงรัมย์
2. เด็กหญิงีรุสนีดา  มะนาวี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บรรเทิงใจ
 
1. นางสมบุญ  ลายประดิษฐ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกรดา  เพิ่มพร
2. เด็กหญิงลักษิกา  สุดารักษ์
3. เด็กหญิงวนิดา  เตาะไธสง
 
1. นางสาววาสนา  รวดเร็ว
2. นางสาวชฎาพร  ส่องแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วลอย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  พัดพรม
3. เด็กหญิงนันทิกา  สีนาค
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สายบท
5. เด็กหญิงศิริกัลยา  นาคประโคน
 
1. นางสาวกาญจนา  ฦาชา
2. นางสาวเกษรินทร์  โรทิม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาธินี  ดุษฎี
 
1. นายจารึก  ปัญญาแปง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวี  โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงสุภาพร  สีทา
 
1. นายทิวา  มะลิลำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  คนคล่อง
2. เด็กหญิงพรหมพร  เกษี
 
1. นายทิวา  มะลิลำ
2. นางสาวภคินี  พรมบุตร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปากหวาน
3. เด็กชายอานนท์  ศาลางาม
 
1. นายจารึก  ปัญญาแปง
2. นางนันท์นภัส  ดวงดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิกร  นามพิชัย
 
1. นางณันทัชพร  ทัศนะ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรจิรา  เมืองแก้ว
 
1. นางณันทัชพร  ทัศนะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
 
1. นางณันทัชพร  ทัศนะ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพญณ  พรมหงส์
 
1. นางณันทัชพร  ทัศนะ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีรัตนสมบูรณ์
 
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิดาภา  สุดารัก
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีรัตนสมบูรณ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสง่า
4. เด็กหญิงดารารัตน์  กล้าแข็ง
5. เด็กหญิงพรจิรา  เมืองแก้ว
6. เด็กชายพิทักษ์  แก้วสง่า
7. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วสง่า
8. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
9. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะศรี
10. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วมณี
11. เด็กชายสิทธิกร  นามพิชัย
12. เด็กชายสุวัชชา  บรรหาญ
13. เด็กหญิงอริษา  สมนาค
14. เด็กหญิงอ้อยแก้ว  นนท์เต
15. เด็กหญิงโชติกา  ตลอดไธสง
 
1. นางณันทัชพร  ทัศนะ
2. นายคณพศ  ทัศนะ
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรประภา  สอนดี
2. เด็กหญิงพีรดา  สุขสกุล
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะศรี
4. เด็กหญิงสุจิตา  สุขสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอ้อยแก้ว  นนท์เต
6. เด็กหญิงโชติกา  ตลอดไธสง
 
1. นางสาวโสภิดา  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวศิริรัตน์  สร้างนอก
3. นางสาวนันท์นภัส  ดวงดี
4. นายรัฐภูมิ  เข็มขัด
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเทียนชัย  วันเอเคิลปูล
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  ใหญ่ยงค์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ศรีบุญชัย
2. เด็กหญิงบุญญิสา  อยู่ทอง
3. เด็กหญิงวรินธร  วงษ์จันทร์
 
1. นางฐิตารีย์  พงษ์สายเจริญ
2. นางสาวรินนา  รินทะระ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
2. เด็กชายวริทธิ์  ฆารประเดิม
3. เด็กชายวีระพล  บุราณรมย์
 
1. นางฐิตารีย์  พงษ์สายเจริญ
2. นางสาววาสนา  รวดเร็ว
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติกา  ขุนประยูร
2. เด็กหญิงธนพร  ศรีโพธิ์ลี
 
1. นางสาววราภรณ์  พิพิทจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์  โตนวม
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายวริทธิ์  ฆารประเดิม
2. เด็กชายอานนท์  สิงขรณ์
 
1. นางสาววราภรณ์  พิพิทจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์  โตนวม
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  จะริยะมา
2. เด็กหญิงญาณิศา  จำปางาม
 
1. นางสาววราภรณ์  พิพิทจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์  โตนวม
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณชญา  ไชยศรีรัมย์
2. เด็กหญิงสุจิรา  วิสุมา
 
1. นางสาววราภรณ์  พิพิทจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์  โตนวม
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรฤทัย  คนคล่อง
 
1. นางหน่อย  ดุษฎี