สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรียานุช  ผสมทรัพย์
 
1. นางสายฝน    ค่อนสอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  นพเกตุ
 
1. นางสำราญ  ยิสารคุณ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายสืบสกุล  รอดภิรมย์
 
1. นายมงคล  ดวงพาเพ็ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายเกรียงไกร  สุณาวงค์
2. เด็กชายเจษฎา  จิตสำโรง
 
1. นายมงคล  ดวงพาเพ็ง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 20.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายเกียรติคุณ  พิเศษ
 
1. นายมงคล  ดวงพาเพ็ง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชนเนษฎ์  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงรุจิรา  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงวรัทยา  สำอางค์อินทร์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สายพนัส
2. นางสิริกร  จันทร์นอก
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรกมล  วงษ์ประเสรืฐ
2. เด็กหญิงฤทัยภัทร  จิตจำนงค์
3. เด็กหญิงสโรชินีพร  เสงี่ยมจิต
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สายพนัส
2. นางสิริกร  จันทร์นอก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทน์ชนก  สุริแสง
2. เด็กหญิงนภัส  สางห้วยไพร
3. เด็กหญิงปานตะวัน  นาคศรี
4. เด็กชายพงศ์ธาริน  ชูเจริญ
5. เด็กหญิงศิริฉัตร  ศรดิลก
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สายพนัส
2. นางสิริกร  จันทร์นอก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกันตพงศ์  สุดใจ
2. เด็กหญิงนันท์มนัส  ทาอ่อน
 
1. นางเสาวนีย์  มนต์วิเศษ
2. นางสิริกร  จันทร์นอก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ฟูใจ
 
1. นางสิริกร  จันทร์นอก
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรกมล  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสิริกร  จันทร์นอก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ชาววัง
 
1. นางสิริกร  จันทร์นอก
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจริยา  นพสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปาราดา  นิชรอด
3. เด็กหญิงรวินันท์  พวงมาลัย
 
1. นางพรทิพย์  บุตรบริบูรณ์
2. นางสาวอมรรัตน์  เมรสนัด