สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายสืบสกุล  รอดภิรมย์
 
1. นายมงคล  ดวงพาเพ็ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายเกรียงไกร  สุณาวงค์
2. เด็กชายเจษฎา  จิตสำโรง
 
1. นายมงคล  ดวงพาเพ็ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 20.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายเกียรติคุณ  พิเศษ
 
1. นายมงคล  ดวงพาเพ็ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชนเนษฎ์  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงรุจิรา  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงวรัทยา  สำอางค์อินทร์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สายพนัส
2. นางสิริกร  จันทร์นอก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกันตพงศ์  สุดใจ
2. เด็กหญิงนันท์มนัส  ทาอ่อน
 
1. นางเสาวนีย์  มนต์วิเศษ
2. นางสิริกร  จันทร์นอก