สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรียานุช  ผสมทรัพย์
 
1. นางสายฝน    ค่อนสอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  นพเกตุ
 
1. นางสำราญ  ยิสารคุณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรกมล  วงษ์ประเสรืฐ
2. เด็กหญิงฤทัยภัทร  จิตจำนงค์
3. เด็กหญิงสโรชินีพร  เสงี่ยมจิต
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สายพนัส
2. นางสิริกร  จันทร์นอก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทน์ชนก  สุริแสง
2. เด็กหญิงนภัส  สางห้วยไพร
3. เด็กหญิงปานตะวัน  นาคศรี
4. เด็กชายพงศ์ธาริน  ชูเจริญ
5. เด็กหญิงศิริฉัตร  ศรดิลก
 
1. นางสาววัชราภรณ์  สายพนัส
2. นางสิริกร  จันทร์นอก
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจริยา  นพสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปาราดา  นิชรอด
3. เด็กหญิงรวินันท์  พวงมาลัย
 
1. นางพรทิพย์  บุตรบริบูรณ์
2. นางสาวอมรรัตน์  เมรสนัด