สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  ยังมี
 
1. นางสาวอาภาพร  วังใจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดอนกระจ่าง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศักดิ์ชัยสกุล
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำแก้ว
4. เด็กหญิงพรวลัย  ศรีสุข
5. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีคำดี
 
1. นางสาวศิรินพร  เดชศรี
2. นางสาวภิรมญา  กันศรีเวียง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์สมศรี
2. เด็กหญิงธีรดา  ธานี
3. เด็กชายสรวิชญ์  พระแก้ว
4. เด็กชายสิริวัจน์  มายุศิริ
5. เด็กหญิงหฤทัย  แซ่ลี้
 
1. นางสาวรัชดา  แหยมเปี่ยม
2. นางสาวพิมพา  พิพัฒน์ศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.5 เงิน 12 1. เด็กชายเชิดศักดิ์  สุนทรวัฒน์
 
1. นางสาวสุรภา  อารามพงษ์
 
5 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เข็มเฉลิม
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  พันธ์งาม
3. เด็กหญิงวรีรัตน์  สมดี
 
1. นายเสนอ  ประเสริฐโสภณ
2. นางสาวนิตยา  แย้มไสย